ຂ້ຽວ​ຫນຸ​ດົນ

Amethyst 4.02 ct

35,47

ຂ້ຽວ​ຫນຸ​ດົນ

Amethyst 4.98 ct

44,34

ຂ້ຽວ​ຫນຸ​ດົນ

Amethyst 4.62 ct

40,79