Tag

sheen

ສີ ຄຳ  

ທອງ ຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ

ຜູ້ລ້າທອງ ຄຳ Golden obsidian, ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າທອງ sheen obsidian ຫຼື sheen obsidian ແມ່ນກ້ອນຫີນທີ່ບັນຈຸຮູບແບບຂອງຟອງອາຍແກັສ, ຍັງເຫຼືອຈາກ ...
ອ່ານ​ຕື່ມ
ຄວາມຜິດພາດ: ເນື້ອໃນແມ່ນປ້ອງກັນ !!